Врз основа на член 32 став 4, 41 и 44 од Законот за установите (,,Сл. весник на РМ,, бр 32/05, 120/05, и 5/11), а во врска со член 11 став 1 алинеја 1 од Одлуката за основање на ЈОУ Локален Вински Музеј за регион Тиквеш –Кавадарци, со арх.бр08-2812/3 од 27.05.2020(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.55/20) и Одлуката за измени и дополнување на Статутот на Јавна Општинска установа – Локален Вински музеј за регион Тиквеш – Кавадарци од —–.—–.2022 година, Управниот Одбор на Јавна Општинска установа – Локален Вински музеј за регион Тиквеш – Кавадарци на својата редовна седницата одржана на ден донесе…

архива на информации