завршна пресметка 2021 / 2022

ЈОУ Локален Вински Музеј за Регион Тиквеш – Кавадарци, информации од јавен карактер статут Врз основа на член 32 став 4, 41 и 44… повеќе… февруари 1, 2023

годишен извештај за работата на Винскиот музеј Тиквеш – Кавадарци

ЈОУ Локален Вински Музеј за Регион Тиквеш – Кавадарци, како Локална културна институција ја има една од главните цели и задачи што се основни за секој музеј и тоа : истражување, собирање, стручна и научна обработка на музејскиот фонд, негова заштита, презентација и објавување. Својата дејност музејот ја врши и преку организирање, односно презентирање на […]

предлог програма за работа на Вински Музеј Тиквеш

Годишната Програма за работа на ЈОУ Локален Вински музеј за Регион Тиквеш – Кавадарци за 2023 год претставува оперативен план за работа со кој е програмирана целата работа во институцијата.Овој документ ефикасно ќе не води при реализација на планираните активности во текот на 2023 година.ЈОУ Локален Вински Музеј за Регион Тиквеш- Кавадарци како нов правен […]

статут

Врз основа на член 32 став 4, 41 и 44 од Законот за установите (,,Сл. весник на РМ,, бр 32/05, 120/05, и 5/11), а во врска со член 11 став 1 алинеја 1 од Одлуката за основање на ЈОУ Локален Вински Музеј за регион Тиквеш –Кавадарци, со арх.бр08-2812/3 од 27.05.2020(,,Сл.Гласник на Општина Кавадарци,, бр.55/20) и […]